Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Şoför Alımı Gerçekleştirecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Şoför" kadrosuna kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınav neticelerine göre idari personel alınacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Şoför Alımı Gerçekleştirecek
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Şoför Alımı Gerçekleştirecek Osman Atalay
Bu içerik 1015 kez okundu.

Giriş sınavı, uygulamalı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacak.

I. GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

A) GeneI Şartlar

1) Türk Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26 ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

8) Güvenlik soruşturmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.

B) Özel Şartlar: 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış olup giriş sınavına başvuruda bulunacak adaylarda, aşağıda belirtilen şartlar
aranır.

Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türleri belirlenmiştir.

Aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup son sıradaki adayla
aynı puana sahip olan birden çok aday bulunması durumunda, bu adayların tümü uygulama sınavına çağrılacak.

Giriş sınavına, kamu kurum veya kuruluşlarında çalışmakta olan Devlet memurları başvuruda bulunamayacaktır. Bu şekilde başvuruda bulunduğu
tespit edilen adayların başvurularına dair herhangi bir işlem tesis edilmeyecek.

II. SINAV BAŞVURUSU

Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) on-line erişim suretiyle ulaşılabilecek "Başvuru Formu"nun eksiksiz ve doğru
olarak doldurulması suretiyle yapılacak. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Başvurular, 20 Mart 2019 tarihi saat 14.00'da başlayıp 29 Mart 2019 tarihi saat 16.00’da sona erecek.

III. UYGULAMA SINAVI

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri ve sınav tarihleri
Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. Bu duyuru tebligat hükmünde olup ayrıca yazılı bildirimde
bulunulmayacaktır.

A) Uygulama Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecek Belgeler

Adayların uygulama sınavına katılabilmeleri için

1) Nüfus cüzdanı ve sürücü belgesinin fotokopisini (Uygulama sınavına katılmaya hak kazananların söz konusu belgelerin aslını sınava gelirken
yanlarında getirmeleri gerekmektedir.)

2) Sınav başvurusunda kullanılan ve üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi, (ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir.)

3) Diploma örneği, (okul veya noter onaylı ya da e-devlet’ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi) en geç 09 Nisan 2019 tarihine kadar Kurum adresine elden veya posta yoluyla (taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla) iletmesi zorunludur.

Postadaki gecikmelerden dolayı 09 Nisan 2019 tarihinden sonra Kurum kayıtlarına geçen başvurular işleme alınmayacak.

Başvuru için istenen belgeleri eksik teslim eden, süresinde teslim etmeyen veya niteliklerinin uygun olmadığı tespit edilen adaylar uygulama
sınavına alınmayacak.

Uygulama sınavına katılmayan adayların yerine ilan edilecek yedek listeden (en fazla asil aday sayısının yarısı kadar) aday çağırılabilecek.

B) Uygulama Sınavının Şekli ve Değerlendirilmesi

Uygulama sınavı, kişisel sürüş becerileri, araç kullanma yeteneği ve şoförlük mesleğine dair protokol bilgilerinin ölçülmesi için araç başında
yapılacak.

Uygulama sınavında başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması
gerekmekte.

IV-SÖZLÜ SINAV

Uygulama sınavında başarılı olan adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü sınava çağrılacak adaylar ile sözlü sınav
tarihi www.bddk.org.tr adresinde ilan edilecek.

Sözlü sınav adayların

1) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği (50 puan)

2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü (20 puan)

3) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan)

4) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)

5) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan) yönlerinden değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmekte.

V. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMA İŞLEMLERİ

Sözlü sınav başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asil aday listesi, Kurumun resmi internet sitesinde
(www.bddk.org.tr) ilan edilir.

Ayrıca, Kurum tarafından ihtiyaç duyulması halinde, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenerek ilan edilebilir.

Bu ilan tebligat hükmünde olup ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacak.

Asil listede yer alan adaylardan; kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden feragat
edenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, ilan edilmesi
halinde yedek listedeki adaylardan, başarı sırasına göre ve sınav sonuçları ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde atama yapılabilecek.

VI. SINAVA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Sınav neticelerine, ilanın yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde Kurumumuz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına hitaplı
bir dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar incelenir ve karara bağlanıp netice ilgiliye beyan etmiş olduğu iletişim adreslerinin herhangi biri üzerinden
bildirilir.

Giriş sınavına dair gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) veya gerek görülmesi halinde
ilgililerin iletişim adreslerinin herhangi biri üzerinden duyurulacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu KPSS puanı KPSS sonuç belgesi ÖSYM Başkanlığı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
13 Farklı Alanda 690 Paketleme İşçisi Alınıyor! Evde Çalışma İmkanı!
13 Farklı Alanda 690 Paketleme İşçisi Alınıyor! Evde Çalışma İmkanı!
TYP 13 Mart Yeni ilan! İl Özel İdaresi Personel Alımı Yapıyor
TYP 13 Mart Yeni ilan! İl Özel İdaresi Personel Alımı Yapıyor