KPSS ŞARTSIZ VE KPSS 50 PUAN ŞARTI İLE MEMUR ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanlığı “GSB” bünyesinde KPSS şartsız ve KPSS 50 puan şartı ile 924 kadroya kamu personel alımı başvuruları bugün itibarıyla alınmaya başladı. Detaylar ve başvurular bu yazımızda.

KPSS ŞARTSIZ VE KPSS 50 PUAN ŞARTI İLE MEMUR ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI
KPSS ŞARTSIZ VE KPSS 50 PUAN ŞARTI İLE MEMUR ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI Duran Can Ateş
Bu içerik 12199 kez okundu.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI DUYURUSU
Bakanlığımız taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam
edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli antrenör pozisyonları için 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslar çerçevesinde 2022 yılı KPSS B grubu P3 puan sırası esas
alınarak boş kontenjan sayısının üç (3) katına kadar çağırılacak adaylar
arasından sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre, 685
Sözleşmeli Antrenör alımı yapılacaktır.
I-    BAŞVURU ŞARTLARI
Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz
olması gerekmektedir.
1.    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci
fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları
taşımak,
3.    Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4.    Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde beden eğitimi veya
spor eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak,
5.    2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve P3 puan türünde asgari 50 (elli)
puan almış olmak,
6.    Başvuru yapılacak branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe)
düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak.
7.    Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

8.    Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya
meslekten ihraç edilmemiş olmak,
9.    Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler
veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin,
sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,
10.    Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
11.    Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
12.    Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
Adaylar başvurularını, 26 Aralık 2022 (10.00) – 30 Aralık 2022 (17.00)
tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı
Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik
ortamda yapacaktır.
Adaylar BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen
belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere istenilen formatta
yükleyecektir.
Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi
üzerinden yapılmayan,  posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde
yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular
kabul edilmeyecektir.
Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen
hususlara uygun olarak yapılmasından sorumlu olacaktır.
Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde
hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı pozisyonlardan
sadece 1 (bir) branş ve 1 (bir) il için başvuru yapabilecektir.
Antrenörlük ile ilgili bilgilerin tespitinde spor bilgi sistemi verileri esas
alınacaktır. Adayların başvuru öncesinde antrenörlük bilgilerinin
doğruluğunu kontrol etmeleri, eksik veya hatalı bilgi tespit etmeleri
halinde ilgili federasyonlara müracaat ederek antrenörlük bilgilerini
spor bilgi sisteminden düzelttirmeleri gerekmektedir.
III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adayların başvuru yapılan branş ve il için istenilen aşağıda belirtilen
belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri
gerekmektedir.
1.    Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,
2.    Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan
adaylar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi,

3.    Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel
pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca
sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların,
bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından
alınmış onaylı hizmet belgesi.
4.    Başvuru yapılacak branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe)
düzeyinde antrenörlük belgesi.
IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve
SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRMA
Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk
yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini
taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.
KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir branş ve il için ilan
edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü ve uygulamalı sınava
çağrılacaktır. 
Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile
aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların
tamamı sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacaktır.
Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı
üzerinden görüntüleyebilecektir.
V- SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ
Sınav sözlü ve uygulamalı olarak Ankara’da yapılacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her
biri tarafından; 
a)    Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat,
Bakanlığımız mevzuatı, spor bilimine giriş, spor psikolojisi, spor
fizyolojisi, sağlık bilgisi ve ilk yardım, temel antrenman bilimi, sporda
öğretim yöntemleri, spor anatomisi, beceri öğrenimi, psikomotor
gelişim, sporda ölçme ve değerlendirme, spor hukuku, sporda yönetim
ve organizasyon vb.) (35 puan),
b)    Görevin gerektirdiği mesleki alan uygulaması (40 puan)
c)    Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü
(5 puan),
d)    Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve
uygunluğu (5 puan),
e)    Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (5 puan),
f)    Genel kültürü ve genel yeteneği (5 puan),

g)    Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (5 puan),
konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas
alınmak suretiyle sözlü ve uygulamalı sınav puanı belirlenecektir.
Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava ilişkin bilgilerini, sözlü ve
uygulamalı sınava katılmaya hak kazananlar sınava katılacakları sınav
tarihini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava gelirken kimlik belgelerinden birini
(nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik
belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya
pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul
edilmeyecektir.
Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen
sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş
sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı
verilmeyecektir. Ancak belge ile ispatı mümkün mücbir sebeplerle
(doğum, hastalık, askerlik vb.) sınava katılamayacak olunması halinde
belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sınav
tarihinde değişiklik yapılabilecektir.
Bakanlık sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına
sahiptir. 
Sözlü ve uygulamalı sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli
veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.
VI- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
Sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu
üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik
ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.
Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü ve uygulamalı sınav puanı esas
alınacaktır. Başarı listesi sözlü ve uygulamalı sınav puanı en yüksek
adaydan başlanarak her bir branş ve il için ilan edilen kontenjan
sayısına göre belirlenecektir.
Her bir branş ve il için, sözlü ve uygulamalı sınav puanı en yüksek olan
adaydan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl ve
bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Sözlü ve uygulamalı
sınav puanlarının eşit olması halinde sırası ile KPSS puanı yüksek olan,
mezuniyet tarihi ve doğum tarihi önce olan adaya öncelik verilecektir.
Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için sözlü ve uygulamalı
sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, müktesep hak teşkil
etmeyecektir.
Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha
sonraki alımlar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

VII- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

Adaylar sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer
Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 
Sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sözlü ve
uygulamalı sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü
içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve
Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş
günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz
dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.
Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz
dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri
bulunmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır. 
VIII- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE GÖREVE
BAŞLAMA
Sözlü ve uygulamalı sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanmak
suretiyle ilan edilen her bir branş ve il için belirlenen kontenjan sayısı
kadar adayın başvurduğu ile yerleştirmesi yapılacaktır.
Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir. 
Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet
sözleşmesini imzalayıp görevine başlayacaktır. Süresi içinde belge ile
ispatı mümkün mücbir sebepler (doğum, hastalık, askerlik vb.) olmadan
göreve başlamayan adaylar yerleştirme hakkından feragat etmiş
sayılacaktır.
Mücbir sebeplerle süresinde göreve başlayamayacak durumda olanlar,
bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip
eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabilecektir.
Asıl olarak yerleştirilen adaylar ile yerleştirme sırası gelen yedek
adaylardan; haklarından feragat edenler, yerleştirmeye esas istenilen
belgeleri belirtilen sürede teslim etmeyenler, gerçeğe aykırı belge ibraz
ettiği tespit edilerek yerleştirme hakkını kaybedenler, belirtilen sürede
belge ile ispatı mümkün mücbir sebep olmaksızın sözleşme
imzalamayanlar, sözleşme imzalayıp göreve başlamayanlar, sözleşmesi
feshedilenler, sözleşmesini feshedenler, sözleşme imzalayıp göreve
başlamış olsa bile yerleştirme için aranılan şartları taşımadığı tespit
edilenler ile herhangi bir sebeple boşalan pozisyonlar yerine aynı
pozisyon için müteakip alım duyurusuna kadar her bir il ve branş için
belirlenen yedek adaylar arasından ilgili sözlü ve uygulamalı sınav
puanı en yüksek yedek adaydan başlamak üzere sırasıyla yerleştirme
yapılacaktır.
Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair yerleştirmeye esas
belgeler ile istenilecek diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan
adaylar tarafından yerleştirme sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

IX- DİĞER HUSUSLAR

Bakanlık başvuru, sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday
tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir. 
Başvuru, sınav ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı
belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru
ve sınavları geçersiz sayılacak, sözleşme yapılmış ise sözleşmeleri
feshedilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan tüm duyurular
ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılan tüm bilgilendirmeler tebligat
sayılacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır.
Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Bakanlığımız Personel Genel
Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları
gerekmektedir.
Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
Bu ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
X- İLETİŞİM
Yazışma Adresi: Gençlik ve Spor Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü 
Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı 
Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara
İletişim: GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472
İlgililere duyurulur
GSB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

gsb personel alımı iş ilanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
TEB Personel Alımı 12 Şehir İlanı; Lise Ön Lisans ve Lisans İş İlanları
TEB Personel Alımı 12 Şehir İlanı; Lise Ön Lisans ve Lisans İş İlanları
İŞKUR TYP 25-26 Aralık 40 personel alımı başvuruları başladı
İŞKUR TYP 25-26 Aralık 40 personel alımı başvuruları başladı